fredag, september 25, 2009

Hur mycket plats får människan ta?

I en artikel i Nature (A safe operating space for humanity) presenterar professor Johan Rockström, mfl ett ramverk för hur vi kan se på planetens begränsingar för mänsklig civilisation på jorden. Det är ett spännande arbete som, om det drivs vidare, skulle kunna resultera i förbättrade verktyg för att kontrollera global miljöpåverkan.

Artikeln föreslår sju begänsande faktorer för vårt resursutnyttjande och tillväxt, nämligen klimat, biologisk mångfald, kvävecykeln, fosforcykeln, ozonlagret, försurning av världshaven, sötvatten, markanvändning, aerosoler och kemiska föroreningar. Mest intressant är att författarna menar att vi redan överskridit de föreslagna gränsvärdena vad gäller klimat (eller koldioxidhalt), förlust av biologisk mångfald och påverkan på kvävecykeln.

Författarna påpekar också att statusen för respektive system inte är frikopplat från övriga:
Not all processes or subsystems on Earth have well-defined thresholds, although human actions that undermine the resilience of such processes or subsystems — for example, land and water degradation — can increase the risk that thresholds will also be crossed in other processes, such as the climate system.
Har inte läst hela texten, men upplever att valet av just dessa sju begränsningar känns lite godtyckliga. Överlappar inte klimat och försurning av världshaven, tex? Klimat och aerosoler? Osv..

Inga kommentarer: